Biuro Rachunkowe OPTIMA
Biuro Rachunkowe OPTIMA

Oferta naszego biura
Dla osób indywidualnych, nie prowadzących działalności gospodarczej:
 • sporządzimy rozliczenia roczne w podatku dochodowym (w tym dochody zagraniczne)
 • rozliczymy najem, przypilnujemy limitów (ryczałt, VAT)
 • rozliczymy zwrot VAT od materiałów budowlanych
 • pomożemy sporządzić wniosek do Urzędu Pracy o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • pomożemy sporządzić deklarację od spadków i darowizn.
Dla rolników:
 • pomożemy zarejestrować się do VAT
 • poprowadzimy ewidencję sprzedaży i zakupu VAT, sporządzimy deklaracje oraz pomożemy odzyskać VAT
 • pomożemy przejść przez proces wyrejestrowania jako podatnik VAT czynny (rozliczyć VAT od remanentu likwidacyjnego)
Księgowość:
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

 • ewidencje przychodów
 • ewidencje podatku od towarów i usług;
 • obsługa pracowników;
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Książka Przychodów i Rozchodów

 • ewidencja kosztów i przychodów;
 • ewidencja środków trwałych;
 • ewidencja wyposażenia,
 • ewidencje podatku od towarów i usług;
 • obsługa pracowników, rozliczenia właścicieli;
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Księgi handlowe (pełna księgowość)

 • wszystkie wymagane przepisami ewidencje księgowe (księgi główne, pomocnicze, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług),
 • rozliczenia właścicieli,
 • roczne sprawozdanie finansowe,
 • obsługa pracowników,
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz PFRON
Obsługa kadrowa:
 • Sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy.
 • Prowadzenie akt osobowych pracownika zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Prowadzenie całości spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi, ustalanie uprawnień do urlopu , prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych.
 • Ewidencjonowanie nieobecności pracowników.
 • Sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia.
 • Prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich i szkoleń bhp.
 • Kompletowanie dokumentacji pracowników w celu ustalenia kapitału początkowego.
 • Sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy( regulamin pracy , regulamin wynagradzania , regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych)
 • Obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych ( umowy zlecenie, umowy o dzieło)
 • Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości.
 • Pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych w firmie.
 • Pomoc przy kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS oraz pomoc w załatwianiu spraw pokontrolnych.
Obsługa płacowa:
 • Sporządzanie list płac wynagrodzeń na podstawie systemów płac w ramach umów o pracę funkcjonujących u pracodawcy.
 • Sporządzanie list płac wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych.
 • Sporządzanie druków ZUS RMUA
 • Sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych.
 • Sporządzanie rocznych informacji o dochodach ( PIT - 11 , PIT - 8B)
 • Sporządzanie rocznego obliczenia podatku ( PIT - 40)
Inne:
rozliczamy też:

 • akcyzę
 • podatek od czynności cywilnoprawnych
 • podatek od nieruchomości
 • podatek od środków transportowych
 • opłatę za korzystanie ze środowiska
 • opłatę produktową
 • sporządzamy INTRASTAT i sprawozdania statystycze GUS

sporządzamy lub współpracujemy w przygotowaniu:

 • wniosków o kredyt wraz z załącznikami finansowymi
 • biznesplany
 • wniosków o dotację
 • inne projekcje finansowe
W drodze indywidualnych negocjacji:
 • wyprowadzamy zaległości
 • odbieramy dokumenty z siedziby klienta
 • świadczy usługi rachunkowo- księgowe u klienta
 • weryfikujemy zapisy księgowe dokonane samodzielnie lub przez inną księgową oraz sporządzamy - na tej podstawie deklaracje podatkowe
 • poprowadzimy gospodarkę magazynową
 • wystawimy faktury sprzedaży, itp.


Biuro Rachunkowe OPTIMA s.c.
ul.Polna 8, 18-100 Łapy
tel./fax 858142277, +48 600203165 e-mail: biuro@optima.lapy.pl

Ta strona używa plików Cookies.W celu zmiany ustawień związanych z obsługą Cookies należy odpowiednio skonfigurować przeglądarkę.